+421 911 655 898
Rýchla cenová ponuka zdarma!
heatin logoCenová ponuka
Vypracujeme Vám cenovú ponuku rýchlo a zdarma. Neváhajte, môžete vedieť cenu zateplenia kvalitnou PUR izoláciou už dnes!
* Váš email
Údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité výhradne na účely kalkulácie a kontaktovania.
Vaše tel. číslo
Máte záujem o zateplenie:
* Miesto objektu na zateplenie
Orientačná plocha na zateplenie
Ak neviete, upresnite v poznámke prosím.
Poznámka
* Kliknutím na tlačítko "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte so zásadami o ochrane osobných údajov.
Odoslať

Ochrana osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Rešpektujeme súkromie každého návštevníka našej webovej prezentácie. Tento dokument sa týka dát zbieraných našou spoločnosťou a spôsobu ich využitia. Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Spracovanie osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením GDPR

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke heatin.sk .
Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov, prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnou legislatívou a výhradne so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je v nami navrhnutom rozsahu úplne dobrovoľné a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek zmeniť. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:
Heat in, s. r. o | Púchovská 12 | 831 06 Bratislava
IČO: 45573581 | DIČ: 2023042461
info @ heatin.sk

Účel spracovania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na našich webových stránkach, využijeme výhradne na komunikáciu a sprostredkovanie našich služieb. Poskytnuté osobné informácie neposkytujeme tretím stranám.

Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame nasledovné osobné údaje. Sú potrebné na komunikáciu s Vami a poskytujete nám ich vedome:
– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, doplnkové informácie (ktoré vyplníte vo formulári)

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:
– adresa IP vášho zariadenia

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov

Spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov vykonávame len v potrebnom časovom úseku, maximalne po dobu potrebnú na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávané. Odstránenie osobných údajov bude vykonané ako požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, alebo ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Táto webová lokalita môže zhromažďovať a uchovávať anonymné údaje pre marketingové a optimalizačné účely webu.

Spôsob získavania, zaznamenávania a zabezpečenia osobných údajov

Získanie osobných údajov prebieha najčastejšie vyplnením kontaktného formulára. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním ich osobných údajov. Pri zabezpečení Vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, prenosom, zničením, alebo iným možným zneužitím.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

– Právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
– Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
– Právo na vymazanie údajov („právo na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
– Právo na obmedzené spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
– Právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR – Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. (napr. PDF, CSV) Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Pre získanie Vašich osobných údajov kontaktujte správcu údajov webovej stránky.
– Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR – Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
– Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR – Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 | 820 07, Bratislava 27 | Slovenská republika
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Naša webová lokalita využíva súbory cookies. Pre viac informácií kliknite sem. Rozumiem